Iltapäivätoiminta


Liikuntaa, leikkiä, musiikkia, yhdessä tekemistä, kavereita...

Iltapäivätoiminnassa (eli tutummin iipoissa) edistämme lasten päivittäistä aktiivisuutta leikkien, pelien ja ulkoilun kautta. Viikoittaiset liikuntahetket, askartelu- ja musiikkituokiot sekä lasten itsensä suunnittelemat toiminnat antavat lapsille mahdollisuuden keskittyä heidän tärkeimpään työhönsä eli leikkiin. Lasten tunne-elämän tukeminen on yksi iltapäivätoiminnan keskeisimmistä tavoitteistamme. Pyrimme siihen, että jokainen toimintaan osallistuva lapsi tuntee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Iltapäivätoiminnan kautta lapset saavat luotua kaveruussuhteita myös oman luokan ulkopuolelta, mikä edistää lasten sosiaalista kehittymistä. Toimintaa suunnitellessa kaikilla ohjaajillamme on yhteinen päämäärä lasten sosiaalisesta vahvistamisesta sekä lapsen kehityksen tukemisesta.

Ryhmän vuorovaikutusta, eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, liikunnan, leikkien, taiteen yms. tarjoamia mahdollisuuksia sekä toiminnallisuutta ja esteettisiä kokemuksia hyödynnetään iltapäivätoiminnan eettisessä kasvatuksessa. Eettisen kasvun tavoitteena on lasten vastuullisuuden ja vastavuoroisuuden ymmärtämisen lisääminen.

Yhteiset ohjeet ja päiväjärjestys

Yhteiset ohjeet ja päiväjärjestys antavat kasvavalle koululaiselle turvan tunteen ja rakkaudella asetetut rajat. Näin lapsella on helpompaa oppia kunnioittamaan toisia sekä hyväksymään toiset lapset samanarvoisina kuin he itse ovat. Iltapäivätoiminnan ohjeet tehdään yhdessä lasten kanssa. Yhteisten sääntöjen ja rajojen tarkoituksena on antaa lapselle kokemus turvallisuudesta ja välittämisestä. Yhdessä lasten kanssa tehtyjen ohjeiden avulla lapsilla on mahdollisuus oppia hallitsemaan omia tunteitaan sekä hyväksymään ja kunnioittamaan toisten lasten oikeuksia.

Päiväjärjestysmenetelmällä pyrimme siihen, että lapsilla on turvallinen ja rauhaisa iltapäivän viettopaikka, jossa turvallisia aikuisia on aina paikalla.

Kaikki ovat tasa-arvoisia

Iltapäivätoimintamme pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Otamme myös huomioon tyttöjen ja poikien kehitysten erot toimintaa suunnitellessa. Jokaiselle lapselle turvataan mahdollisuus saada oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista tukea ja ohjausta. Pelien, leikkien, liikunnan ja yleensäkin toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa kuunnellaan ja otetaan huomioon mahdollisimman paljon lasten omia toiveita, mielipiteitä ja ideoita. Näin lisäämme ja edistämme lasten osallisuutta. Tukemalla ja kannustamalla lapsia heidän omien ideoidensa pohjalta toiminnassamme säilyy lapsikeskeinen ajattelutapa.

Olemme kasvatustyön tukena

Tuemme koulun ja kodin kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Kotien työtä tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Yhteistyön sujumisen ja kasvatustyön tukemisen edellytyksenä on keskinäinen kunnioitus ja tasa-arvoon perustuva kommunikointi kodin, koulun ja iltapäivätoiminnan välillä.

Iltapäivätoiminnan tavoitteemme

Ennaltaehkäisemme lasten syrjäytymistä tarjoamalla heille monipuolista ja virkistävää toimintaa ja lepohetkiä itsekseen olon mahdollisuutta unohtamatta. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee ja edistää lapsen suotuisaa kehitystä

Käyttämällä liikuntaa ja liikunnallisia pelejä/leikkejä työvälineenä yritämme löytää lapsille persoonallisuuden kasvua tukevia harrastuksia. Toimintaan osallistumisen ilon ja onnistuneiden kokemusten merkitysten korostamisella on tärkeä merkitys lapsen itsetunnon kehityksen kannalta. Lapsen rohkaisu, kannustaminen ja kiittäminen auttavat itsetunnon kehitystä ja samalla lapsi oppii myös luottamaan omiin taitoihinsa. Tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä tuetaan edistämällä lasten yhteistoimintaa. Olemme huomanneet, että liikunnan avulla pystytään vaikuttamaan ja tukemaan näitä asioita. Liikunta voi esimerkiksi mahdollistaa sosiaalisen roolin vaihtamisen passiivisesta syrjään vetäytymisestä aktiivisempaan suuntaan tai siirtymisen niin sanotusta asosiaalisesta roolista kohti yhteisten sääntöjen noudattamista. Liikunta voi toimia myös sosiaalisten taitojen oppimiskeinona. Sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa liikunta on joskus toimivin viestintäkanava. Toiminnan tarjoamien kaverisuhteiden kautta opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja, kuten vastavuoroisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tunteiden ilmaisua ja säätelyä. Liikunnan on todettu kehittävän keskittymiskykyä, itsehallintaa, aktivoivan oma-aloitteeseen toimintaan, lisäävän fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Liikunnallisten pelien ja leikkien kautta lapset oppivat mitä merkitystä säännöillä on. Liikunnallisten pelien/kilpailujen kautta lapset kokevat onnistumisen kokemuksien lisäksi häviämisen ja pettymyksen tunteita. Tätä kautta he oppivat käsittelemään näitä tunteita ja ymmärtävät, että aina ei voi voittaa ja että häviäminen ei ole aina pahasta. Iltapäivätoiminnassamme on sekä omaehtoista että ohjattua liikuntaa.

Päivittäisessä toiminnassa lasten kanssa käydään keskusteluja päivän kuulumisista. Luottamuksellisuus ja kuulluksi tulemisen tarve on heille tärkeää. Tavoitteenamme on toteuttaa tätä yksinkertaisin, mutta selkein menetelmin ja ajatuksena on keskittää voimavaroja enemmän yksilön tarpeita vastaaviksi. Mahdollisiin häiriökäyttäytymisiin etsitään syitä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ettei syrjäytymisen ansapolkuja pääse syntymään. Keskustelut lasten kanssa ja yhteydenpito kotiin ja huoltajiin ovat keskeistä iltapäivätoiminnassamme. Lapsia ohjataan ja kannustetaan menettelytapoihin, joilla ongelmatilanteita voidaan käsitellä myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Iltapäivätoiminnassamme on luotu kiireisen elämänrytmin keskelle myös joitain rauhoittavia elementtejä, kuten rauhallisia nurkkauksia, joissa voi olla vaikkapa yksikseen ja lueskella tai leikkiä kavereiden kanssa omia leikkejä.

Blogistamme voit lukea, mitä kaikkea iipoissa muun muassa vuonna 2021 tehtiin ja touhuttiin!