Ytty - nostetta nuorille

2021 - 2023

Yhdessä, tuetusti, tarpeisiin, ymmärtäen

Hankkeen tavoitteena on luoda ohjauksen toimintamalli sekä oppimateriaaleja, joiden avulla nuorten taidot ja valmiudet siirtyä jatko-opintoihin tai työelämään lisääntyisivät ja vahvistuisivat. Painopiste on tavoitteellisen tulevaisuudensuunnittelun tukemisessa. Vaikka hanke palvelee kaikkia kohderyhmään kuuluvia nuoria, kiinnitetään hankkeen aikana erityistä huomiota jo syrjäytyneiden tilanteen parantamiseksi.

Hankkeessa kehitetään 0-tasolta alkavat palvelut niille, jotka ovat jääneet palveluiden ulkopuolella ja tuetaan heitä rinnalla kulkien yhteiskunnan palveluiden pariin. Erityinen huomio kiinnitetään heikosti palveluihin kiinnittyvien ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden nuorten ja aikuisten tunnistamiseen. Esimerkiksi rikos- ja päihdetausta tai heikko suomen kielen ja suomalaisen yhteiskunnan palveluiden tuntemus voivat aiheuttaa sen, ettei nuori tai aikuinen osaa hakeutua hänelle kuuluvien tukipalveluiden piiriin.

Kehitettävässä toimintamallissa ohjataan nuorta asettamaan tavoitteita sekä arvioimaan niiden toteutumista, tunnistamaan vahvuuksiaan ja löytämään ratkaisuja erilaisiin elämän haasteisiin.

Hankkeen aikana pyritään tavoittamaan eri nivelvaiheessa olevia nuoria, jotka tarvitsevat ohjausta päästäkseen seuraavaan vaiheeseen joko koulutus- tai työelämäpolulla. Hankkeen aikana tullaan Kainuun alueella poluttamaan 100 nuorta ja parantamaan heidän sosiaalisia taitojaan, opinnollisia valmiuksiaan, sekä elämänhallinta - ja työelämätaitojaan.

Ytty - nostetta nuorille -hankkeessa yhdistyvät kahden toimijan osaaminen ja voimavarat. Spartak Kajaani ry on erityisen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten laajaa tukityötä tekevä kolmannen sektorin toimija. Kainuun Opisto on kansanopisto ja aikuisten perusopetuksen järjestäjä, jolla on pitkäaikainen kokemus syrjäytymisuhan alaisten ja syrjäytyneiden nuorten ja aikuisten kohtaamisessa ja kouluttamisessa. Spartak Kajaani ry ja Kainuun Opisto ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin.

Yhteishanke Spartak Kajaani ry:n ja Kainuun Opiston välillä edesauttaa asiakkaiden kokonaisvaltaista pääsyä takaisin kiinni elämään ja tukee kuntakokeilun tavoitteita.

Spartak Kajaani ry:n erityisesti suoraan nuoria koskeva kontaktiverkosto, sekä läheiset ja turvalliset suhteet nuoriin edesauttavat nuoria pyrkimään mukaan hankkeeseen. Näin voimme varmistaa, että kynnys osallistua muodostuu matalammaksi ja nuoret haluavat itse paremmin mukaan hankkeen asiakkaiksi. Spartak Kajaani ry:llä on jo myös valmista osaamista nuorten henkisen tukemisen varmistamiseksi.

Kainuun Opiston osaaminen taas muodostuu pedagogisesta tiedosta ja taidosta. Sekä lyhyt-, että pitkäkestoiset koulutukset varmistavat sen, että hankkeessa mukana olevat nuoret asiakkaat saavat tarvittavia taitoja tuen lisäksi, että heidän siirtymisensä työ-ja koulutuspolulle voi olla mahdollinen.

Kainuun Opiston moniammatillinen osaaminen ja Spartak Kajaani ry:n kokemus täydentävät toisiaan. Tällä tavalla voidaan varmistaa se, että hanke varmasti on asiakkaina olevia nuoria täyspainoisesti tukeva kaikin tavoin.

Tavoitteena on myös kehittää ja tiivistää paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta asiakkaan polku olisi mahdollisimman sujuva ja rajat eri toimijoiden välillä olisivat asiakkaalle helpompia ylittää. Tavoitteena on, että asiakas on toiminnan keskiössä ja organisaatiot tukevat asiakkaan tavoitteita toimillaan.

Valtion talouden tarkastusviraston arvion mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle. YTTY - Nostetta nuorille -hanke tuottaa yhteiskunnalle huomattavia säästöjä jo ensimmäisen yhteiskuntaan kiinnittyvän nuoren kohdalla.Päättyneet hankkeemme
 

So What

20.07.2021

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittynyt kehittämishanke 2017 - 2019.

VÄLKE

19.07.2021

Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke 2015 - 2017.HALUATKO AUTTAA?

Tue hankkeitamme